نوشته ها

ارگ سمنان

ارسال شده توسط :

ارگ سمنان

ارگ سمنان (استان سمنان)

دروازه ارگ سمنان يكي از بناهاي تاريخي اين استان است كه از نظر معماري و هنر به كار گرفته شده در ساخت آن در نوع خود نمونه ارزشمندي است.

دروازه ارگ تنها بازمانده دارالحكومه قديمي سمنان و تنها باقي مانده ارگ سمنان است كه ساخت آن در زمان بهمن ميرزاي بهاءالدوله فرزند فتحعلي شاه قاجار، آغاز شد و طبق نوشته كتيبه روي آن، در سال 1302 ه.ق، در زمان سلطنت ناصرالدين شاه قاجار و حكمراني انوشيروان ميرزا حكمران سمنان، دامغان، شاهرود و بسطام به اتمام رسيد. به طوري كه روي كاشي هاي آن نام ناصرالدين شاه قاجار درج شده است. مي گويند ناصرالدين شاه زماني كه براي اولين بار به نيت زيارت راهي مشهد مي شود از سمنان عبور مي كند و چند روزي را در اين ارگ سكونت مي كند. ارگ مجموعه اي از بناها و مكان هاي مورد نياز شهر در گذشته بوده است. امروزه از مجموعه ارگ دولتي كهن سمنان چيزي باقي نمانده است زيرا در زمان رضا شاه هنگام ساخت و ساز خيابان ها و بناهاي نو، تمامي اين مجموعه، به جز دروازه شمالي آن تخريب شد. دروازه دو نماي شمالي و جنوبي دارد كه نماي شمالي آن زيباتر از نماي جنوبي است اما كاشيكاري ها و نقش و نگارهاي اساطيري نماي جنوبي، ارزش و اهميت آن را زياد تر مي كند. بناي اصلي دروازه از آجر و به ارتفاع بيش از 7 متر ساخته شده است. يكي از شاهكارهاي اين بناي تاريخي، تاج آن است كه در آن تصوير تاريخي نبرد رستم و ديو سپيد روي كاشي هفت رنگ منقوش است. درهاي دروازه ارگ از الوار قطور با گل ميخ هاي آهني است. دروازه ارگ سمنان اكنون بين مردم به نام ميدان ارگ ناميده مي شود و در مركز شهر سمنان واقع است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons