نوشته ها

اصل انتشار مکانی در گردشگری

ارسال شده توسط :

اصل انتشار مکانی در گردشگری

(( اصل انتشار مکانی در گردشگری ))

همانطور که در مدل باتلر توصیف شد، توسعه گردشگری از مراحلی می‌گذرد. زمانی که الگوهای مکانی گردشگری مطالعه می‌شوند، این روند مشاهده می‌شود که تمرکز بالای گردشگری در درون مراکز بزرگ شهری و در نواحی است که مجاور جاذبه‌های گردشگری هستند. برای توضیح اینکه این الگوها چگونه بوجود آمده و در طول زمان تکامل پیدا می‌کنند،‌ درک مفاهیم زیر اساسی است. انتشار مکانی فرآیند پخش شدن ابداعات، ایده‌ها، از یک نقطه مبدأ به سایر نقاط است. انتشار مکانی می‌تواند به صورت سلسله مراتبی یا به صورت مسری صورت می‌گیرد.

در انتشار سلسله مرتبی، پدیده مورد نظر ابتدا در بزرگترین شهر و به تدریج در شهرهای بعدی با توجه به سلسه مراتب پخش می شود. این فرآیند از طریق گسترش شبکه‌های ارتباطی و خطوط حمل ونقل صورت می‌گیرد در رابطه با گردشگری تمرکز فعالیت‌های گردشگری در شهرهای بزرگ می‌‌تواند نمایانگر پدیده انتشار سلسله مراتبی باشد. این مربوط به مشاهدات است که در رابطه با کشورهای مختلف صورت گرفته است. ابتدا در بزرگترین شهر یک کشور فعالیتهای گردشگری متمرکز می‌شود و اغلب شامل مکانها و رویدادهایی می‌شود که گردشگران به آن علاقه نشان می‌دهند. شهر غالب اولین شهر در فعالیت گردشگری بین‌الملل است و مرکز جاذبه گردشگری داخلی و گردشگری خارجی است.

با تکامل سلسله مراتب شهری کشور، همین اثر به شهرهای بعدی در این سلسله مراتب منتقل می‌گردد با پیشرفت سیستم حمل و نقل شهری یکپارچگی بین اجزاء سیستم به وجود می‌آید. هرچند، در بعضی موارد، صنت گردشگر ممکن است سبب پیشرفتت سلسله مراتب شبکه شهری شود زمانی که به عنوان یک فعالیت محرک سبب پیشرفت توسعه شهری شود در طول زمان گردشگری به سطوح پایین‌تر سیستم شهری گسترش پیدا می‌کند. این گسترش می‌تواند به صورت برنامه‌ریزی شده با بکارگیری استراتژی‌هایی از قبیل استراتژی قطب رشد یا به صورت غیربرنامه‌ریزی شده صورت گیرد. اثرات انتشار مسری می‌تواند بدنبال اثرات انتشار سلسله مراتبی به دو طریق صورت گیرد:

۱ـ با رشد شهرها، بازارهای محلی گردشگری رشد می‌کند واین منجر به توسعه حوزه‌های نفوذ فراغتی در اطراف این شهرها می‌شود.

۲ـ نوع دوم انتشار مسری شامل گسترش فعالیت‌های گردشگری است که در فاصله یک روزه از شهر قرار دارند. بنابراین مشابه با انتشار سلسله مراتبی گسترش صنعت گردشگری ابتدا بر حاشیه‌های نواحی گردشگری موجود تأثیر می‌گذارد و بعدا گسترش می‌یابد.

موانعی برای انتشار گردشگری وجود داشته باشد. یکی از واضح‌ترین موانع نبود جاذبه‌های گردشگری است که قادر به جذب گردشگری فراتر از مرحله «کشف» نیست. موانع دیگر مقاومت جامعه، موانع سیاسی و موانع آب و هوایی است. برعکس، عواملی که می‌تواند جاذب یا شدت بخشنده فرآیند انتشار باشد شامل ناحیه وسیعی از پتانسیل‌های گردشگری از قبیل سواحل ودره‌های زیبا، شبکه‌های حمل ونقل در سطح بالا. باید ذکر کرد که شبکه حمل و نقل جاده‌ای انتشار مسری را تسهیل می‌بخشد، در حالی که شبکه خطوط هواپیمای انتشار سلسله مراتبی را تسهیل می‌بخشد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons