نوشته ها

اولین نشست توجیهی انجمن میراث فرهنگی و بخشداران استان گلستان

ارسال شده توسط :

اولین نشست توجیهی انجمن میراث فرهنگی و بخشداران استان گلستان

((میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان گلستان))

اولین نشست توجیهی انجمن میراث فرهنگی وبخشداران استان گلستان، ۱۴اردیبهشت ماه برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی وامورفرهنگی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان گلستان، به منظور حفاظت از آثار ارزشمند فرهنگی- تاریخی وجلب حمایت معنوی ومادی همه مردم ومسئولین درسطح شهرستان و روستاهای تابعه استان گلستان، اقدام به برگزاری اولین نشست توجیهی انجمن میراث فرهنگی وبخشداران این استان شده است. بنا به این گزارش این نشست با حضورمدیر کل میراث فرهنگی گلستان و بخشداران استان درراستای تشکیل انجمن های میراث فرهنگی در سالن جلسات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان برگزار خواهد شد. در اساسنامه انجمن های میراث فرهنگی کشور، هدف از ایجاد انجمن های میراث فرهنگی جلب حمایت مادی و معنوی مردم و تشریک مساعی همه جانبه آنان در زمینه پژوهش، حفظ، احیاء و معرفی و آموزش میراث فرهنگی کشورذکر شده است. همچنین از وظایف و اختیارات انجمن ها می توان به آشنایی با قوانین و مقرارت ناظر به پژوهش، حفظ و احیاء معرفی و آموزش میراث فرهنگی کشور و فراهم کردن زمینه های لازم برای انتقال آن به عموم، بحث و بررسی و ارائه مشاوره فرهنگی و اجتماعی به منظور اجرای مطلوب برنامه های پژوهش، حفظ و احیاء معرفی و آموزش میراث فرهنگی در حوزه عمل خود با توجه به مقتضیات و امکانات محل و پیشنهاد آن به سازمان، سعی در شناسایی و شناساندن وجوه ناشناخته میراث فرهنگی محل، تشویق و ترغیب مردم به رعایت و احترام میراث فرهنگی و حفظ و صیانت آن، مشورت و پیدا کردن راه های عملی برای جلوگیری از هرگونه اقدام غیرقانونی در زمینه حفاری های غیر مجاز تخریب آثار تاریخی، خرید و فروش اموال فرهنگی و پیشنهاد آن به سازمان اشاره داشت. بررسی طرق جلب مساعدت های مادی و معنوی مردم و پیشنهاد آن به سازمان، همکاری با هیأت های تخصصی و کارشناسان و بازرسان اعزامی از سوی سازمان، همکاری با نهادها و ارگان های محلی و جلب مساعدت همه جانبه آنان برای دست یابی به اهداف انجمن، پیشنهاد موارد مصرف عواید مالی انجمن به سازمان و هزینه آن بر اساس آیین نامه ای که پس از تصویب هر انجمن و تأیید سازمان میراث فرهنگی کشور قابل اجرا است، از دیگر وظایف واختیارات این انجمن ها می باشد.

 

 

مدیر روابط عمومی وامورفرهنگی

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons