تبلیغات

نرخ و زمان آگهی در صفحه نخست سایت شرکت سازسفر

یک ماه
2,000,000
ريال
سه ماه
5,000,000
ريال
شش ماه
8,000,000
ريال
نه ماه
10,000,000
ريال
یکسال
13,000,000
ريال
نوع آگهی گوشه صفحه گوشه صفحه گوشه صفحه گوشه صفحه گوشه صفحه

نرخ و زمان آگهی در صفحات داخلی سایت شرکت سازسفر

یک ماه
1,000,000
ريال
سه ماه
2,500,000
ريال
شش ماه
4,000,000
ريال
نه ماه
7,000,000
ريال
یکسال
9,000,000
ريال
ابعاد 140px * 208px ~ 5cm * 7.5cm 140px * 208px ~ 5cm * 7.5cm 140px * 208px ~ 5cm * 7.5cm 140px * 208px ~ 5cm * 7.5cm 140px * 208px ~ 5cm * 7.5cm


Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons