نوشته ها

تشكيل بانك اطلاعاتي ميراث فرهنگي ، صنايع دستي وگردشگري در روستاهاي تايباد وباخرز

ارسال شده توسط :

تشكيل بانك اطلاعاتي  ميراث فرهنگي ، صنايع دستي وگردشگري در روستاهاي تايباد وباخرز

((روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي))

مسئول ميراث فرهنگي ، صنايع دستي وگردشگري تايبادوباخرزگفت: به منظورپيشبرد اهداف سازمان درحوزه هاي مختلف كاري وبرنامه هاي بهترومنسجم تردر اين حوزه بانك اطلاعاتي روستاهاي تايباد وباخرز تشكيل خواهدشد. به گزارش روابط عمومي اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي، مهدي علي پور، افزود: اين اقدام ازمدتي قبل باهمكاري وهماهنگي نهادهاي ذيربط شروع شده است ودرصددهستيم اطلاعات جامعي در حوزه هاي ميراث فرهنگي ، صنايع دستي وگردشگري ازتمامي روستاها داشته باشيم تاضمن رسيدگي به امورات مختلف آنان درتحقق اهداف سازمان  نيزموفق ترباشيم . علي پور افزود: دراين زمينه تاكنون جلساتي باحضوربخشداران ودهياران محترم دربخش هاي مركزي وبالاولايت شهرستان باخرز برگزارگرديد كه دراين جلسات اهم مطالب جهت حاضرين تشريح شدوچگونگي تقويت ، حفظ وتوسعه صنايع دستي در روستاهاي بخش وهمچنين توسعه گردشگري وحفظ وحراست ازآثارتاريخي موردبحث قرارگرفت وموانع ومشكلات موجودنيزمورد بررسي قرارگرفت . علي پوريكي ازراههاي توسعه صنايع دستي راآموزش واحياي رشته هاي صنايع دستي وهنرهاي سنتي كه منسوخ ويادرحال فراموشي هستند دانست وعنوان كرد: آموزش درمحل راهكارمناسبي بوده و ما آمادگي داريم تا هر روستايي كه شرايط برگزاري كلاسهاي آموزشي را داشته باشد ضمن اعزام مربي به روستا نسبت به برگزاري آزمون درمحل واعطاي گواهينامه هاي مربوطه نيزاقدام كنيم.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons