نوشته ها

حسینیه بهرامی شهرستان بشرویه ثبت ملی شد

ارسال شده توسط :

حسینیه بهرامی شهرستان بشرویه ثبت ملی شد

((حسینیه بهرامی مربوط به دوره قاجاریه با شماره ۳۱۲۶۳ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید))

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، کارشناس ثبت آثار این اداره کل گفت: این بنا را می توان جزء معدود نمونه های باقیمانده حسینیه در منطقه به حساب آورد.
طاهره مال اندوز افزود: نوع پلان بنا، دو آشکوب بودن آن، رعایت سلسله مراتب معماری و اسلامی و همچنین این که در محدوده بافت تاریخی باارزش ارسک واقع شده، در طرح هادی این بافت و چشم اندازهای آینده ی این بخش می تواند نقش موثری از نظر تاریخی و فرهنگی داشته باشد.
وی گفت: این بنا در استان خراسان جنوبی، شهرستان بشرویه، بخش ارسک، شهر ارسک، خیابان امام خمینی، امام خمینی ۹ قراردارد.

حسینیه بهرامی مربوط به دوره قاجاریه با شماره ۳۱۲۶۳ در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

به گزارش روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی، کارشناس ثبت آثار این اداره کل گفت: این بنا را می توان جزء معدود نمونه های باقیمانده حسینیه در منطقه به حساب آورد.

طاهره مال اندوز افزود: نوع پلان بنا، دو آشکوب بودن آن، رعایت سلسله مراتب معماری و اسلامی و همچنین این که در محدوده بافت تاریخی باارزش ارسک واقع شده، در طرح هادی این بافت و چشم اندازهای آینده ی این بخش می تواند نقش موثری از نظر تاریخی و فرهنگی داشته باشد.

وی گفت: این بنا در استان خراسان جنوبی، شهرستان بشرویه، بخش ارسک، شهر ارسک، خیابان امام خمینی، امام خمینی ۹ قراردارد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons