نوشته ها

خانه تقوي

ارسال شده توسط :

خانه تقوي

خانه تقوي

 اين مجموعه با 2000 مترمربع شامل دواندروني و دو بيروني است كه فضايي 10 ضلعي را اشغال كرده است. ورود به اين مجموعه از طريق چهار ورودي صورت مي گيرد. ساختمانهاي اين مجموعه به صورت دو طبقه بوده و تنها بخشهاي خدماتي در يك طبقه ساخته شده اند. شكيل ترين و مهمترين بخش مجموعه رايكي از بيروني هاي بنا تشكيل مي دهد. اين بخش در ميانه حياط بزرگ و مشجر ايجاد شده است. اين ساختمان كه 50 متر مساحت دارد ، در دوطبقه ساخته شده و در هر طبقه چهار اتاق و يك راهرو احداث گرديده است. قدمت بنا متعلق به دوره قاجاريه است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons