نوشته ها

محدوده سفر

ارسال شده توسط :

محدوده سفر

(( محدوده سفر ))

به طور کلی تمامی مسافرت ها دارای دو شکل عمده می باشد؛

  1. سفر های درون مرزی
  2. سفر های برون مرزی

به کلیه ی مسافرت هایی که مسافران در درون محدوده سیاسی کشور خویش صورت می دهند، مسافرت های درون مرزی و به تمامی مسافرت هایی که توسط مسافران در خارج از محدوده سیاسی کشورشان انجام می دهند، مسافرت های برون مرزی گفته می شود. در سفر های درون مرزی مسافران در برخی مواقع در محدوده استان خویش سفر می کنند که به این نوع سفر، مسافرت درون مرزی از نوع درون منطقه ای گفته می شود و چنانچه این سفر به خارج از استان محل اقامت صورت گیرد، مسافرت درون مرزی از نوع برون منطقه ای گفته می شود.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons