نوشته ها

مسافرت و مسافر

ارسال شده توسط :

مسافرت و مسافر

(( مسافرت و مسافر ))

به هر نوع جابجایی یا نقل و انتقال افراد که حداقل بین دو نقطه مبدأ و مقصد با هدف هر نوع فعالیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تفریحی صورت پذیرد مسافرت اطلاق می شود و مسافر کسی است که فاعل هر نوع از فعالیت های فوق باشد.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Hide Buttons