نوشته ها

پل آق قلا

ارسال شده توسط :

پل آق قلا

پل آق قلا

پل معروف آق قلا در شهري به همين نام برروي گرگان رود احداث شده است اين پل 76 مترطول دارد و عرض معبر آن 30/4 متر است. پل چهارچشمه دارد و عرض دهانه در قسمت جنوبي پل 11متر عرض دهانه شمالي پل 6/9 متر است. ارتفاع پل تا سطح آب در حالت عادي 11 متر است. در قسمت تحتاني موج شكنهاي نيم دايره با تزيينات آجري ساخته شده است. پايه هاي اين پل كه از دوره سلجوقي باقي مانده و در زمان صفويان بر روي پايه هاي به جاي مانده ، پل جديد خود را احداث كردند.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons