نوشته ها

ژئوتوریسم

ارسال شده توسط :

ژئوتوریسم

(( ژئوتوریسم ))

ژئو توریسم یکی از زیرمجموعه های اکو توریسم محسوب می شود که دربرگیرنده سفر گردشگران برای بازدید از جاذبه های گردشگری مرتبط با ژئو مورفولوژی و زمین شناسی در یک مکان که هویت فضایی ـ مکانی آن حفظ شده است. به عبارت دیگر پدیده های خاص ژئو مورفولوژیکی که دارای جذابیت گردشگری بوده به عنوان یک جاذبه گردشگری به بازار گردشگری (تقاضای گردشگری) عرضه می شود و گردشگران علاقه مند برای بازدید از آن پدیده ها به مکان مربوطه سفر می کنند. آن مکان به عنوان یک محیط طبیعی دارای هویت فضایی ـ مکانی بوده و تبلوری از گردشگر (انسان) و محیط طبیعی(مکان گردشگری) محسوب می شود، به همین دلیل است که در برخی متون از ژئو توریسم به عنوان “گردشگری جغرافیایی” نیز یاد می کنند.

از ویژگی های بارز ژئو توریسم ، گرایش عمده ای است که به التذاذ گردشگران از پدیده های خاص طبیعی داشتهو علاوه برآن برحفاظت از محیط طبیعی تاکید دارد. در واقع حفاظت از محیط طبیعی و چشم اندازهای آن در رابطه با عدم تغییر و خودداری از دخالت انسان در بر هم زدن چهره زمین از اهداف اصلی ژئو توریسم است. در ژئو توریسم تلاش بر این است که دخالت و تصرفی توسط انسان در محیط صورت نگیرد اما به ناچار اگر اقدامی صورت گرفت این اقدام بایستی منجر به کمال در طبیعت شود. ایجاد تغییر نبایستی ناسازگاری با محیط داشته باشد و چهره منطقه را دگرگون و ناهمگون کند. در ژئو توریسم طبیعت دائم توسط فرسایش آبی و بادی در حال تنوع و دگرگونی است. این دگرگونی توسط خود عوامل فرسایش طبیعی شکل می‌گیرد نه انسان. از این رو ژئوتوریسم این امکان را برای محققان و بهره‌ برداران به وجود آورده است که بتوانند محیط را بهتر و کیفیت بازدید را ارتقاء دهند به طوری که دخالت انسان در زمین منجر به نشان دادن برجستگی ویژه و تازه‌ای از طبیعت گردد.

برخی کارشناسان، ژئو توریسم را در حفظ هویت جغرافیایی یک مکان حائز اهمیت دانسته و معتقد هستند که درآمد حاصل از ژئو توریسم به حفط محیط های طبیعی کمک فراوانی می کند. این خود نشان از سویه نگرشی متفاوت به ژئو توریسم دارد و در پی گسترش دایره معنایی ژئو توریسم است. این بدان معنا است که برخی کارشناسان ، ژئو توریسم را معادل ” گردشگری پایدار موفق” معادل سازی نموده و در مقابل گونه های دیگر گردشگری قرار می دهند. چرا که متعقدند این گونه از گردشگری با حفظ منابع گردشگری، درآمد برای جامعه میزبان و بهره معنوی برای گردشگران را به همراه خواهد داشت. با این وجود این کارشناسان با افزایش گستره معنایی ژئو توریسم و فراکاست گرایی آن، شمول گونه شناسی گردشگری را نادیده گرفته و برداشتی یک بعدی را از گردشگری و گونه شناسی آن ارائه می دهند. نادیده گرفتن گونه های دیگر گردشگری که در رابطه با محیط طبیعی وجود داشته و تحت الگویی فضایی ” گردشگری مبتنی بر طبیعت” قابل بررسی می باشند در واقع نادیده گرفتن بازار تقاضای گردشگری است.

این واقعیت که جریانی از گردشگری تحت عنوان ژئو توریسم وجود داشته که در آن بازدید ازپدیده های محیط طبیعی انگیزه سفر محسوب می شود ولی این گونه از گردشگری در وهله اول محدود به پدیده های طبیعی خاص بوده که دارای جذابیت گردشگری هستند و در وهله دوم ، گروه های هدف در این گونه از گردشگری بیشتر متخصصان و علاقه مندان به محیط طبیعی بوده که حداقلی از دانش در رابطه با محیط زیست را دارا می باشند. در حالی که گسترده ترین گونه گردشگری در رابطه بامحیط طبیعی و در الگویی فضایی ” گردشگری مبتنی بر طبیعت” را می توان در ” گردشگری تفریحی ” بازجست. گردشگری تفریحی یکی از پرتقاضاترین بازارهای گردشگری در رابطه با محیط طبیعی می باشد که در آن انگیزه سفر بر بنیان تفریح در قالب گذران اوقات فراغت در محیط طبیعی قرار دارد و دغدغه حفظ محیط زیست ارجحیت چندانی ندارد. به عنوان مثال سفرهای آخر هفته به محیط های طبیعی پیرامون شهرها که در بیشتر نقاط شهری کشور و بخصوص کلانشهرها رایج است گونه است ” گردشگری تفریحی” محسوب می شود و نمی توان آن را تحت نام ” اکوتوریسم” یا ” ژئوتوریسم” دسته بندی نمود کاری که متاسفانه در کشور و مابین متخصصان رایج گردیده و به یک اشتباه و عدم دانش و شناخت ، وجه علمی داده است. فصاحت بار تر آنکه هر گونه تذکر این امر ، برخورد شدیدی را در بر دارد. گویی عادت کرده ایم به دلبخواه جلوه دادن هر آنچه که بخواهیم و در این بین پارامترهای شناخت علمی را به پشیزی نمی گیریم.

با این وجود، ژئو توریسم یکی از گونه های گردشگری در الگویی فضایی ” گردشگری مبتنی بر طبیعت” محسوب شده که دارای عرضه محصول و بازار تقاضای منحصر به خود می باشد و در برگیرنده بازار هدف خاصی است که در آن گردشگران از حداقل هایی شناخت محیط طبیعی برخودار می باشند. امید است همانند اکو توریسم ، تحت به اصطلاح توصیح دادن در رابطه با این گونه از گردشگری کارشناسان نورسته شقایق را به گودرز مرتبط نسازند.

۰


Show Buttons
Hide Buttons