نوشته ها

گردشگری فرهنگی

ارسال شده توسط :

گردشگری فرهنگی

(( گردشگری فرهنگی ))

مقصود از گردشگری فرهنگی آن بخش از گردشگری است که به جذابیت های فرهنگی خاص توجه می کند. از آن منظور گردشگری فرهنگی نوعی از گردشگری را شامل می شود که از افراد صرفا جهت بازدید از صنایع دستی ، موسیقی و رقص های محلی و آشنایی با لباس های سنتی و محلی هر یک از جوامع به سفر می روند. گردشگری فرهنگی، بخش مهمی تقاضای جهانی گردشگری را تشکیل می دهد. طبق آمار سازمان جهانی گردشگری ۳۷ در صد گردشگری بین المللی با انگیزه فرهنگی انجام می شود و این تقاضا در حال افزایش است. رشد گردشگری فرهنگی و گردشگری میراث فرهنگی به عنوان عناصر گردشگری نوین، توجه سیاست گزاران و محققان را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است.

۰


نوشتن یک نظر

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Share On Google Plus
Share On Linkedin
Share On Youtube
Hide Buttons