آرشیو برای 'هخامنشیان'

داریوش امپراتور پارس فصل آخر (قسمت آخر)

ارسال شده توسط :

داریوش امپراتور پارس فصل آخر (قسمت آخر)

((اسناد و مدارک سنگ نوشته ها، نامه ها و فرمان ها))

((عنوان «همسفره» ازجمله القابی است که به اشخاص خاص تعلق می گیرد، آنان ازهدایای بسیارارزشمند پادشاه نیزبهره مند می شوند))

اردشیربرای مفتخرکردن آنتیموس کِرِتی، چادری بسیارزیبا وبزرگ وتختی با پایه های نقره به وی هدیه داد. علاوه برآن ملحفه های گرانبها ومردی مسئول گستردن آنها را نیزبرای اوفرستاد. زیرا معتقد بود یونانی ها ...

ادامه مطلب >>
۰

داریوش امپراتور پارس فصل آخر (قسمت دوم)

ارسال شده توسط :

داریوش امپراتور پارس فصل آخر (قسمت دوم)

اسناد ومدارک

سنگ نوشته ها، نامه ها و فرمان ها

نامه ای شبهه برانگیز

صحت وسقم بعضی موارد دیگرکمترآشکاراست، مثلاً نامه هایی که میان پوزانیاس حاکم اسپارت وخشایاراندکی پس ازشکست های پارس ها درسال 479 رد وبدل شده است. خشایاردرپاسخ خود به پوزانیاس وعده می دهد که لقب دلخواهش یعنی «نیکوکارسلطنتی» را به اوبدهد. ازطرف خشایارشاه به پوزانیاس ازآنجا که مردانی را دربیزانس نجات دادی ودرآن سوی آبها برای من فرستادی این خدمت توبه عنوان لقبی ماندگاربرای ...

ادامه مطلب >>
۰

داریوش امپراتور پارس فصل آخر (قسمت اول)

ارسال شده توسط :

داریوش امپراتور پارس فصل آخر (قسمت اول)

اسناد ومدارک

سنگ نوشته ها، نامه ها وفرمان ها

به تخت نشستن داریوش پرونده ای مبهم

مدارک موجود درمورد به تخت نشستن داریوش به طرزحیرت آوری گنگ ومبهمند. درروایت بسیارخوش بینانه ای که نقل میشود وآن هم ازداستانهای هرودت، کتزیاس یا آشیل- که همگی یونانیند- گرفته شده نیزتناقضات محسوس می باشند وشش قرن پس ازاین واقعه ژوستن نیزروایتی دیگررا ارائه می دهد.

داریوش پادشاه اعلام می دارد

داریوش درسنگ نوشته بیستون براین مسئله اصرارمی ورزد که به ...

ادامه مطلب >>
۰

زندگی نامه کوروش کبیر(قسمت اول)

ارسال شده توسط :

زندگی نامه کوروش کبیر(قسمت اول)

((زندگی نامه کوروش کبیر))

مقدمه

مطالبی که هم اکنون درپیش چشمان شما خوانندگان گرامی می باشد ازجمله متون کهن وقدیمی است که درمورد زندگی کوروش کبیر به نگارش درآمده است، این مطالب که تماماً شرح حال زندگی کوروش بوده از بدو تولد این بزرگ مرد تا هنگامی که به پادشاهی می رسد به رشته تحریردرآمده وازتمام لحظات بزرگ شدن وتربیت کوروش وچگونگی جنگ های وی وفتوحات اوسخن به میان آمده است که درمورد ایران ودرزمانی که میهن ...

ادامه مطلب >>
۱

داریوش امپراتور پارس فصل چهارم (قسمت سوم)

ارسال شده توسط :

داریوش امپراتور پارس فصل چهارم (قسمت سوم)

((ودرسرزمین پلاته))

خشایارپس ازآنکه سپاهی متشکل ازافرادی برگزیده را به مردونیّه سپرد، خود سوارکشتی شده ورهسپارآسیای صغیرگردید. با اینکه تعداد زیادی ازسپاهیان درنبردسالامین کشته شده بودنداماازآنجا که نیروی زمینی دراین نبرد شرکت نکرده بودسپاه همچنان پابرجا بود. مردونیّه مأموریت یافت که به جنگ دریونان ادامه دهد. اودروحلۀ اول برآن شد که با آتن مذاکره کند. مردونیه ازآتنی ها خواست که با خشایارمتحد شوند. درمقابل خشایاراستقلال آنها را به رسمیت خواهد شناخت. معابد ویران شدۀ آتن را بازسازی کرده وبرقلمروآنان ...

ادامه مطلب >>
۰

داریوش امپراتور پارس فصل چهارم (قسمت دوم)

ارسال شده توسط :

داریوش امپراتور پارس فصل چهارم (قسمت دوم)

((زندگی نامه داریوش امپراتورپارس))

((خشایاردرطول دوران پادشاهیش، همواره اعلام می داشت که دنباله روپدرش است. بنابراین نخستین وظیفه اش گسترش امپراطوریش بود))

« باشد که اهورامزدا وهمۀ خدایان، حافظ آنچه من وپدرم داریوش انجام دادیم، باشند.» خشایارنه تنها مقبره اش را نزدیک مقبرۀ داریوش بنا می کند، بلکه، سنک نوشتۀ «آیینۀ شاهزاده» را که داریوش برمقبره اش حکاکی کرده، عیناً درجای دیگری درپارسه پلیس فقط با افزودن اندکی اشارات شخصی، دوباره کنده کاری می کند. اوباشوروشوق فراوان، ...

ادامه مطلب >>
۰

داریوش امپراتور پارس فصل چهارم (قسمت اول)

ارسال شده توسط :

داریوش امپراتور پارس فصل چهارم (قسمت اول)

((زندگی نامه داریوش امپراتورپارس))

((میراث داریوش))

((داریوش درزمان زندگیش، پیش زمینه های تداوم خاندانش را فراهم آورده بود))

چندهمسری پادشاه درواقع خطرات وتهدیدهایی رادربرداشت. پادشاه کبیرشش همسرداشت که آخرین آنها خواهرزادۀ خودش بود. اوازدواجهایش فرزندان زیادی داشت. اوحداقل دوازده پسرداشت. هرودت نقل می کند که کمی پیش ازعزیمت به مصراوانجمنی را گردهم آورد. اعضای این انجمن برسرجانشین سلطنت اختلاف نظرداشتند. برخی خشایاررا لایق پادشاهی می دانستند، برخی دیگرآرتوبرزن را که پسربزرگ داریوش بود. درآخرخشایاربه واسطۀ تأثیرات سیاسی مادرش، ...

ادامه مطلب >>
۰

داریوش امپراتور پارس فصل سوم (قسمت دوم)

ارسال شده توسط :

داریوش امپراتور پارس فصل سوم (قسمت دوم)

((زندگی نامه داریوش امپراتور پارس))

((میلت به دست پارسها افتاد))

با طولانی شدن جنگ پارسه برآن شدند تا تمامی نیروهای زمینی ودریای خودرا برمیلت متمرکزکنند. درسال 494 نبرد دریایی عظیمی درلاده منطقه ای درنزدیکی میلت درگرفت. ناوگان هخامنشی پیروزمیدان شد. اختلافات میان سران نیروهای دشمن وپیمان شکنی ها به این پیروزی کمک کرد: پارسها برای ایجاد تفرقه درسپاه دشمن حاکمان رانده شدۀ قبلی آنها رابا خودآورده بودند. این حاکمان می دانستند چگونه هم وطنان خودراازادامۀ نبرد با ...

ادامه مطلب >>
۰

داریوش امپراتور پارس فصل سوم (قسمت اول)

ارسال شده توسط :

داریوش امپراتور پارس فصل سوم (قسمت اول)

((زندگی نامه داریوش امپراتور پارس))

((ماسه های لیبی دردهانه های دانوب))

درسال 513 حاکمیت پارس، درغرب، شهرهای یونانی آسیای صغیر، شهرهای پادشاهی قبرس و فلسطین، مصروسیرنائیک رادربرمی گرفت، حکومت پارس به لطف اتحاد با دیکتاتورهای شهرهای یونانی میلت، اِفِس و…. که قدرت خود را مدیون پادشاه کبیربودند، براین مناطق تسلط داشت. پارسیان با پادشاهان فنیقی نیزهم پیمان بودند. آنها همچنین به ناوگان دریایی بسیارقدرتمندی مجهزبودند که درمنطقه مدیترانه نظیرنداشت. با این حال ...

ادامه مطلب >>
۱

داریوش امپراتور پارس فصل دوم (قسمت دوم)

ارسال شده توسط :

داریوش امپراتور پارس  فصل دوم (قسمت دوم)

((زندگی نامه داریوش امپراتور پارس)) 

((داریوش، « پادشاه مصرعلیا وسفلی، سروردوسرزمین ایران ومصر» درمقام فرعون، به انجام کارهای بزرگ مبادرت می ورزد))

داریوش که فرعون مصرشده، روش فراعنۀ قبل ازخود را تکرارمی کند. اومعابد قدیمی را مرمت ومعابد جدید می سازد. ابتکارات اودرسائیس، الکعب وهمچنین درکَرنَک به چشم می خورد. درسائیس او«خانۀ زندگی » را بنیان می دهد.

این مکان درآن واحد، مدرسۀ پزشکی ومحل گردهمایی دانشمندان بوده است. احتمالاًمجسمۀ او(مجسمۀ بی سر) ابتدا درمعبد هِلیوپلیس ...

ادامه مطلب >>
۰
صفحه 1 از 2 12
Show Buttons
Hide Buttons